Volgende activiteiten

Vallei van de Zeverenbeek

De vallei van de Zeverenbeek is een langgerekt gebied dat zich uitstrekt van aan Schave, over Zeveren, tot in Wontergem. Het bestaat uit een reeks heel diverse biotopen met van oost naar west uitgestrekte meersen in Schave, de Moerputten, de bloemenrijke ruigtes ter hoogte van de Kerkstraat, de natte hooivlakte van de Blekerij, het Elzenbroekbos van Kauwe, en de extensief beheerde percelen met kleine landschapselementen in de Vondelmeersen in Wontergem. In totaal bezit en beheert Natuurpunt ongeveer 50 ha in de Vallei van de Zeverenbeek. Vanwege zijn unieke natuurrijkdom is de vallei geklasseerd als habitatrichtlijngebied.

Een beetje geschiedenis
In de IJstijden die ongeveer tienduizend jaar geleden eindigden, liep de voorloper van wat nu de Leie is in een breed en diep dal dat zich uitstrekte van Aarsele tot Kruishoutem. In plaats van één bedding waren er toen meerdere rivierarmen. De huidige vallei van de Zeverenbeek was zo’n geul. Na de IJstijd bleven alleen de Mandel en de Leie over en werd de vallei van de Zeverenbeek een moeras dat langzaam opgevuld werd met afgestorven plantenmateriaal, veen. Dit veen is op sommige plaatsen enkele meters dik en werkt als een spons die veel water vasthoudt, voor Vlaanderen uniek! Aan de randen van de vallei zijn er plaatsen waar het water voortdurend uit de grond komt, we spreken van ‘kwel’.

Natuur
De vallei dankt haar rijkdom aan de natte veenbodems. Op kaarten van eind 18° eeuw zien we vooral ‘gemene’ (dit wil zeggen gemeenschappelijke) hooilanden in de vallei, later kwamen er broekbossen (‘broek’ betekent moeras) in de plaats. De overgebleven historische hooilanden zijn zeer soortenrijk en kleuren in het voorjaar prachtig met Echte koekoeksbloem, Pinksterbloem, Grote ratelaar, Brede orchis, Waterkruiskruid…, soorten die het moeten hebben van eerder voedselarme omstandigheden.
De bossen met voornamelijk Els en Es werden vroeger als hakhout beheerd, maar dit intensieve bosbeheer is stelselmatig opgegeven. Ze zijn nu bijna niet meer toegankelijk.

De vallei is opgenomen in het Natura 2000-netwerk dat bestaat uit Speciale Beschermingszones die de bescherming van de wilde flora en fauna in Europa tot doel hebben.

Beheer
De vallei van de Zeverenbeek is ongeveer 200 ha groot. Waar mogelijk verwerft Natuurpunt vzw gronden om dit kwetsbare gebied gepast te beheren en hiermee streekeigen natuur en landschap te behouden en te ontwikkelen . De eerste aankoop dateert van 1989. Eind 2009 was er 50 ha in bezit of beheer en door de overheid erkend als natuurreservaat.

De graslanden worden waar mogelijk in samenwerking met landbouwers beheerd. Er wordt vooral gehooid en nabeweid. Op andere delen gebeurt enkel seizoensbeweiding.

In de broekbossen laten we de natuur spontaan haar gang gaan.

Toegankelijkheid
Al de percelen liggen verspreid in de vallei zodat je niet in één wandeling alle gebieden kan bekijken. Een folder over het gehele gebied is nog in opmaak.

Door het knuppelpad langs de spoorweg kan je in Wontergem een mooie wandeling maken (op deze pagina) langs de deelgebieden Vondel en Dender.

Het deelgebied Schave is niet toegankelijk maar van op de straat krijg je vaak al enkele eendensoorten zoals Smienten, Slobeenden en Krakeenden te zien. Smienten verraden zich bovendien meestal met hun fluitende roep!
Je kan de Kerkstraat inwandelen richting Moerputten maar je moet dan wel via de zelfde weg terug. De Moerputten zelf krijg je niet te zien, ze zijn geen eigendom van Natuurpunt.

Vanuit het centrum van Zeveren kan je ook naar de Blekerij wandelen. Wegens de uiterst kwetsbare plantengroei en de verradelijke greppels is dit gebied niet toegankelijk zonder gids ! Via een, tot nu niet verharde weg, krijg je over de beek linksaf ook nog een zicht op
een aantal percelen van Natuurpunt. In de maanden mei-juni krijg je hier gegarandeerd de Bosrietzanger te horen.
Van op de Kauwestraat heb je zicht op de broekbossen. Deze zijn niet toegankelijk en het is bovendien niet aangeraden om er zich zonder waadpak in de wagen!

Er zijn een aantal deelgebieden die wat uitvoeriger uitleg verdienen :

  • Schave
  • Moerputten en omgeving Kerkstraat
  • de Blekerij
  • Kauwe
  • Dender en de Vondelmeersen

Info: conservator Rik Desmet, desmet.rik@scarlet.be; 0497 87 56 14; 09/386.46.63
Lees verder op de volgende pagina’s…

Pages: 1 2 3 4 5