Volgende activiteiten

Leiemeersen van Astene en Bachte

De Leiemeersen van Astene en Bachte-Maria-Leerne zijn open meersenvlaktes die zich uitstrekken langsheen de Leie, in de deelgemeentes Bachte-Maria-Leerne en Astene. Het gebied kan niet los gezien worden van de andere meersengebieden langsheen de Leie tussen Deinze en Gent (kaart); men spreekt dan ook vaak van de bipool Leiemeersen-Bourgoyen. Via deze meersengebieden migreren heel wat vogels. Tijdens drukke periodes in de Bourgoyen verhuizen bijvoorveel heel wat vogels tijdelijk naar de andere meersengebieden in de vallei, zoals de Leiemeersen.

Natuurpunt bezit momenteel 15 ha in de Leiemeersen, en wil de intensief gebruikte weides weer omzetten naar meer extensief gebruikt grasland, met een hogere natuurwaarde. Natte meersengebieden die extensief beheerd worden zijn immers een uitstekend biotoop voor talrijke zeldzaam geworden planten zoals Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem, Aardbeiklaver, Zeegroene rus, Geknikte vossestaart, Valse voszegge, Zomprus, Gewone waterbies, Moeraswalstro, Zompvergeet-me-nietje, Moerasvergeet-me-nietje, Pijptorkruid en Behaarde boterbloem. Het visiegebied kan ruwweg opgedeeld worden in drie stukken: de Rekkelingemeersen, de Leyhoek en de meersen tussen de Leie en het bos van Ooidonk. Natuurpunt werkt samen met landbouwers om de natuurwaarde in deze percelen te verhogen.

De Rekkelingemeersen zijn de weides tussen de wijk Rekkelinge, de Rekkelingebeek, de Leie en het westelijk deel van de oude Leiearm. Natuurpunt heeft er momenteel nog geen gronden in eigendom, maar heeft een beheersovereenkomst afgesloten met de stad Deinze zodat we nu het perceeltje aan de monding van de Rekkelingebeek beheren. We onderhouden er het graslandje, de struweeltjes en de poel. In de omgeving vind je er nog de zeldzaam geworden Zwanebloem. De houtkanten met wegedoorn in de Rekkelingemeersen zijn beschermd. We streven ook naar het behoud van andere kleine landschapselementen zoals knotwilgen.

De Leyhoek is het gebied dat zich binnen de oude Leiemeander bevindt. Deze meander werd rond 1860 afgesneden. Vooral in de Leyhoek heeft Natuurpunt tot op heden gronden kunnen verwerven, een tiental ha in totaal. De graslanden evolueren er naar meer extensieve kamgraslanden en glanshaverhooilanden. Knoopkruid siert deze graslanden.

Ook in de meersen achter het bos van Ooidonk bezit en beheert Natuurpunt 4 percelen. Grote ratelaar vind je er op bepaalde plaatsen nog terug. In de meersen achter het bos van Ooidonk en het zuidelijk deel van de Leyhoek streven we ernaar om de grote open meersenvlakte te behouden, wat zeer belangrijk is voor de grote hoeveelheid (winter)vogels die er vertoeven. Tijdens de winterperiode worden soms tot 2000 Smienten, tot 300 Kemphanen en Wulpen, en ook heel wat slobeenden waargenomen. Zeldzamere soorten die er waargenomen worden, zijn onder andere de Steltkluut, Ijslandse grutto, Pijlstaart, Krakeend, Tureluur en Wintertaling, en in de zomer Grauwe gors, Kwartelkoning, Visarend, Slechtvalk, Havik, Grutto, Visdief, Scholekster en Boomvalk. In de diverse poelen in het gebied werden Gewone pad, Bruine kikker, Groene kikker, Kleine watersalamander, Alpenwatersalamander en vroeger ook Vinpootsalamander gevonden. Gegevens van ongewervelden zijn er momenteel nog onvoldoende.

kemphaan

kemphaan

Smient

Smient

 

Het bos van Ooidonk behoort
niet tot het visiegebied van Natuurpunt, maar beïnvloedt uiteraard in sterke mate de natuur van de Leiemeersen. In dit unieke boscomplex van ongeveer 80 ha broeden jaarlijks een 30-tal vogelsoorten. De belangrijke Reigerkolonie van meer dan 100 koppels en de Buizerds zijn hiervan het gemakkelijkst waarneembaar, maar ook Wespendief, Middelste bonte specht, Zwarte specht en Zwarte wouw worden of werden er gezien.

Het gebied is vrij toegankelijk langs de goed gekende openbare wegen en wandelpaden die het gebied doorkruisen. De percelen van Natuurpunt zijn momenteel niet toegankelijk, omdat de verworven gronden nog te klein zijn om er een wandelpad aan te leggen. Vanop de openbare wandelpaden kunt u in ieder geval uitstekend genieten van de schitterende landschappen en de flora van de Leiestreek. Met wat geluk ziet u tijdens uw wandeling een ijsvogel over de oude Leiearm of over de vijver van het kasteel van Ooidonk vliegen, of kunt u buizerds of torenvalken bewonderen boven de meersen. In de avondschemering is een waarneming van een kerkuil of bosuil, of van vleermuizen zoals de watervleermuis zeker niet uitgesloten.